Reglement

Reglement

Op verzoek wordt dit reglement naar u gemaild.
U kunt het aanvragen via info@cvdegoudpoepers.nl

DEFINITIES

Een optocht is een opzettelijk, als vertoning gevormde stoet die langs een bepaalde route optrekt. Volgens Van Dale’s Hedendaags Nederlands woordenboek betekenen:
Carnavalsoptocht = feeststoet met praalwagens tijdens carnaval (verder: ‘optocht’)
Praalwagen = versierde wagen in een optocht (verder: ‘wagen’ of ‘creatie’)

Overige gebruikte afkortingen in dit reglement betekenen:
CV = Carnavals Vereniging
OC = Optocht Commissie. Dit zijn de verantwoordelijken, aangesteld door het bestuur van
de CV, voor de carnavalsoptocht zoals in dit reglement is overeengekomen. Zij zijn als zodanig  herkenbaar

DEELNAME / INSCHRIJVING

Artikel 1 Aansprakelijkheid

Deelname geschiedt op eigen risico. De CV is niet aansprakelijk voor schade aan deelnemers, publiek en derden in welke vorm dan ook.

Artikel 2 Inschrijven

De deelnemers aan de optocht dienen hun deelname tijdig kenbaar te maken bij het bestuur. Bij de inschrijving dienen de deelnemers aan de inschrijfvoorwaarden te voldoen.  Voor wagens kan dit tot uiterlijk één week voor de optocht, groepen of individuen kunnen zich tot een uur voor aanvang van de optocht aanmelden bij de OC, behalve in Rijsbergen. Hier moet iedere deelnemer minimaal één week van tevoren zich hebben ingeschreven.

Artikel 3 Creaties

Deelname is slechts mogelijk met een eigen creatie, dus iets dat door de deelnemer(s) of derden via handenarbeid is gemaakt. Deelname met bromfietsen, auto’s, caravans en campers is toegestaan, mits carnavalesk toegepast. Dit ter beoordeling door de OC, in samenspraak met minstens 1 bestuurslid.

PLAATS IN DE OPTOCHT

Artikel 4 Route

Het CV bestuur stelt de te volgen route vast. De deelnemers dienen die route te volgen.

Artikel 5 Obstakels

Uitgaande van redelijkheid heeft het bestuur de plicht om er voor te zorgen dat de vastgestelde route vrij is van obstakels.

Artikel 6 Nummer

Iedere deelnemer moet het door de organisatie beschikbaar gestelde deelnemersnummer op een goed zichtbare plaats aanbrengen.

Artikel 7 Plaats

Een deelnemer aan de optocht behoudt gedurende de gehele optocht zijn plaats in de stoet. Hij haalt geen deelnemers in en laat zich ook niet inhalen. Pechgevallen uitgezonderd, deze worden onmiddellijk gemeld bij de optochtcommissie.

Artikel 8 Tempo

Iedere deelnemer heeft de plicht het tempo te volgen zoals dat vanaf de kop van de optocht aangegeven wordt.

Artikel 9 Afstand

Iedere deelnemer bewaart constant een redelijke afstand van zijn voorganger.

Artikel 10 Eenheid

Groepen dienen er voor te zorgen dat ze één eenheid blijven vormen.

Artikel 11 Ontbinding

Ontbinding van de optocht vindt niet eerder plaats dan op het einde van de vastgestelde route. De deelnemer die het eindpunt niet bereikt, wat ter plaatse door de OC wordt vastgesteld, zal worden gediskwalificeerd. Wagens dienen zo spoedig mogelijk na afloop van de optocht terug te keren naar de bouwlocatie of opslagplaats.

OPTOCHT COMMISSIE (OC)

Artikel 12 Bevoegdheid

De OC bestaat uit minimaal twee personen die als zodanig herkenbaar zijn. Zij hebben de bevoegdheid om op redelijke gronden in te grijpen als dat in het belang is van de vloeiende voortgang van de optocht. Beslissingen die leiden tot uitsluiting van deelnemers vallen onder hun competentie, altijd in samenspraak met minstens 1 bestuurslid.

 

Artikel 13 Melden

Een deelnemer meldt zich uiterlijk 1 uur voor aanvang bij de OC. Het startnummer dient dan zichtbaar voor op de creatie te zitten. Deelnemende wagens dienen dan tevens het mobiele telefoonnummer van de aanwezige contactpersoon door gegeven te hebben aan de OC of het verantwoordelijke bestuurslid.

 

Artikel 14 Aanwijzingen

Deelnemers moeten de aanwijzingen van de optochtcommissarissen opvolgen. Dit is nodig om de optocht als geheel zo goed mogelijk te laten verlopen.

 

CREATIES

Artikel 15 Constructie

De bouwers van de wagens dienen de organiserende CV steeds de gelegenheid te geven om tijdens de bouw de constructie te beoordelen. Zij dienen tijdig, minimaal 1 week van te voren, door te geven waar en wanneer er aan de wagen gebouwd wordt.

Artikel 16 Verantwoordelijkheid

De deelnemers dragen altijd zelf de verantwoordelijkheid voor de deugdelijkheid van de constructie.

Artikel 17 Eisen aan de wagens

De wagens dienen aan de eisen van de organiserende CV te voldoen. Apparatuur moet eenvoudig toegankelijk zijn. Indien de optochtcommissie van mening is dat de wagen/creatie om veiligheidsredenen niet kan worden toegelaten mogen zij de wagen/creatie weigeren voor deelname aan de optocht.

Artikel 18 Aandrijving

De tractor of ander gemotoriseerd voertuig dat als aandrijving gebruikt wordt voor de wagen, dient in goede staat te zijn en over voldoende vermogen te beschikken. Het voertuig dient verzekerd te zijn, de chauffeur is verantwoordelijk voor het besturen van het gehele voertuig. Voor de chauffeur zijn de bepalingen van de wegenverkeerswet van toepassing.

ORDE

Artikel 19 Gevaar

Tot uitsluiting en/of diskwalificatie kan worden overgegaan als de indruk bestaat dat een deelnemer de veiligheid van zichzelf, mededeelnemers en/of toeschouwers in gevaar brengt. Dit ter beoordeling van de OC of jurylid en in samenspraak met minstens 1 bestuurslid.

Artikel 20 Pech

Bij elke vorm van pech dient allereerst de OC te worden gewaarschuwd, zodat de algemene regie van de optocht op de hoogte is van de vertraging. Op aangeven van de OC verlaat de wagen tijdelijk de optocht voor reparatie, waarna de wagen eventueel de optocht kan vervolgen. Mocht reparatie niet op korte termijn mogelijk zijn dan wordt de deelnemer uitgesloten.

Artikel 21 Aanspreekpunt

Al voor aanvang van de optocht dient bij de deelnemende club bekend te zijn hoe in het geval van pech wordt gehandeld. Wie het aanspreekpunt is voor de OC en wie actie onderneemt bij pech en calamiteiten moet dan bekend zijn.

Artikel 22 Brandstof

Voor tractor en aggregaat moet men voldoende brandstof bij zich hebben. Het bijvullen van tanks voor tractor en aggregaat is niet toegestaan tijdens de optocht. Er mag geen brandstof, behoudens in de tank van het voertuig of in het aggregaat in of op het voertuig aanwezig zijn. Indien er zich brandgevaarlijke stoffen op de wagen bevinden b.v. een benzine- of dieselmotor of aggregaat, dient een brandblusser op de wagen aanwezig te zijn.

ARTIKEL 23 VEILIGHEID

Personen in en op de wagen dienen met het oog op veiligheid altijd op eigen kracht hun plaats op de wagen te kunnen verlaten. Hiertoe kunnen maatregelen genomen worden zoals de aanwezigheid van ladders of een in de constructie ingebouwde ladder

Artikel 24 Acties

Het opvoeren van een leutige actie mag andere deelnemers en de voortgang van de optocht niet hinderen of belemmeren.

 

Artikel 25 Toeschouwers

Deelnemers mogen een leutige actie opvoeren waarbij toeschouwers worden betrokken, mist dit door de betrokken toeschouwers op prijs wordt gesteld en deze zijn of haar medewerking met plezier wenst te verlenen.

Artikel 26 Alcohol

Op/in de wagens en creaties mogen geen alcohol  of drogerende middelen aanwezig zijn. Deelnemers aan de optocht, zowel op de wagens/creaties als individuele deelnemers of groepen,  mogen geen alcohol of drogerende middelen bij zich hebben tijdens de optocht.

Als deze regel wordt overtreden kan een lid van de OC of het bestuur zelfstandig overgaan tot uitsluiting van de optocht. De organiserende vereniging kan op alcoholgebruik controleren en bij gebruik of aanwezigheid van alcohol onmiddellijk ingrijpen.

De bestuurder van de wagen dient zich aan de aan de regels van de Wegenverkeerswet 1994 te houden, in het bijzonder aan artikel 8 van de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 27 Uitsluiting

De optochtcommissie kan na overleg met één ander bestuurslid overgaan tot uitsluiting bij:
-Het uitbeelden van kwetsende, aanstootgevende of onsmakelijke voorstellingen
-Wangedrag
-Het meevoeren van dieren
-Het ontsteken van vuur en vuurwerk
-Het aanbrengen of rondstrooien van substanties die schade toebrengen aan publiek of omgeving
-Racistische, discriminerende of extremistische uitingen in welke vorm dan ook
-Het niet opvolgen van besluiten van de optochtcommissie of carnavalsbestuur

Of andere motieven die het niveau van de optocht schade toebrengen, dit ter beoordeling van de OC, in samenspraak met minstens één ander bestuurslid.
Bij uitsluiting vervalt elk recht op prijs en evt. prijzengeld.

Artikel 28 Geluid

Het niveau van het geluid/muziek moet op een acceptabel niveau zijn en heeft slechts een functie als ondersteuning van de wagen/creatie. Als de OC in samenspraak met minstens één ander bestuurslid meent dat het geluidsniveau te hoog is, kan hij de deelnemer sommeren om het niveau omlaag te brengen.

Artikel 29 Afbraak

De afbraak van de wagen is alleen toegestaan op de eigen bouwlocatie. Overig afval dat afkomstig is van de wagen, dient door de deelnemers opgeruimd te worden direct na afloop van de optocht en mee retour genomen te worden naar de bouwlocatie, om vervolgens op verantwoorde wijze afgevoerd of gerecycled te worden.

OVERIGE

Artikel 30 Juryreglement

De jurering is vastgelegd in het juryreglement, vastgesteld door het bestuur van de organiserende CV.

Artikel 31 Verantwoording

De optochtcommissie is verantwoording schuldig aan het voltallige bestuur.

Artikel 32 Wijzigingen

Mogelijke wijzigingen van dit reglement worden doorgevoerd na overleg met de gemeente, politie en de CV’s.

Artikel 33 Onvoorzien

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de OC in samenspraak met minstens 2 bestuursleden van de CV.

Je kunt ook de wieste gullie da smsen naar: 0630523031